نویسندگان:  نازي ديزجي سجاد*, وفامهر محسن, كشتكار احمدرضا
 
 * گروه معماري و شهرسازي، دانشگاه غيرانتفاعي ديلمان، لاهيجان
 
چکیده: 

زمينه: با توجه به ارتباط و تاثير ممتاز معماري در زمينه هاي مختلف انساني از قبيل فرهنگ، روانشناسي، جامعه شناسي و غيره رعايت معيارهاي اخلاقي در طراحي معماري ضروري است. درعين حال، معماري به عنوان يک حرفه و داشتن جنبه مهندسي بايد تابع مقررات اخلاق حرفه اي و مهندسي باشد. اخلاقيات معماري در دو زمينه هنري و فناورانه آن قابل بررسي است.
روش كار: روش کار بر مبناي بررسي فلسفه اخلاق و مشترکات اخلاقي بين مکاتب و ارتباط آن با اخلاق حرفهاي معماري ميباشد. همکاري مشترک بين فيلسوفان اخلاق و معماران به عنوان روش مناسبي براي استخراج اصول اخلاقي معماري پيشنهاد ميشود. در نتيجه اين همکاري دو نوع ارزشهاي اخلاقي جهاني و بومي قابل استخراج ميباشد. نقش معمار در رعايت معيارهاي توسعه پايدار و احترام به محيط زيست به عنوان ارزشهاي بين المللي اخلاق مهندسي معماري تشريح ميشود. در اين پژوهش، مقايسه آموزش معماري نوين و سنتي و تاثير آن در اخلاقيات بررسي شده و الگوپذيري از معماري سنتي به عنوان روشي مناسب براي تدوين مقررات اخلاقي حرفه معماري پيشنهاد ميشود.
نتيجه گيري: نتيجه اينکه به دليل ماهيت خاص رشته معماري و تاثير آن در اجتماع، تدوين مقررات اخلاقي حرفه معماري به صورت مستقل از ساير رشته هاي مهندسي ضروري است. با توجه به اهميت آموزش در گسترش ارزشها، اداي سوگند نامه معماري براي فارغ التحصيلان و تدوين سرفصل مخصوص درس اخلاق معماري در دانشگاهها پيشنهاد ميشود. در اين راستا الگوپذيري از اخلاقيات معماري سنتي بسيار کارساز بوده و در نهايت استفاده از اصول اخلاق معماري تدوين شده در بازنگري يا تدوين قوانين معماري براي استفاده کارشناسان حقوقي اين رشته مفيد خواهد بود.

 
 منبع : نشریه:  اخلاق در علوم و فناوري :   پاييز و زمستان 1389 , دوره  5 , شماره  4-3 ; از صفحه 105 تا صفحه 114 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913890412

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913890412.pdf 312.2 کیلوبیت [0 بار دانلود]304.84 کیلوبایت
موضوع: