نویسندگان:  صالح نيا منيره*, اله توكلي زينب
 
 * گروه مديريت، دانشگاه فردوسي مشهد
 
چکیده: 

زمينه: پيچيده تر شدن روزافزون سازمان ها و افزايش ميزان كارهاي غيراخلاقي، غيرقانوني و غيرمسوولانه در محيط هاي كاري، توجه مديران و صاحبنظران را به بحث اخلاق كار و مديريت اخلاق معطوف ساخته است؛ در اين راستا بسياري از سازمان ها به صورت رسمي اصول اخلاقي تعريف كرده اند و نظام هاي آموزشي براي اين امر ايجاد شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسي وضعيت سازمان ها در ارتباط با تدوين و اجراي منشور اخلاقي است. در اين خصوص، پس از بررسي جايگاه اخلاق در تعالي سازمان، به اهميت منشور اخلاقي به عنوان راهکاري در پياده سازي و اجراي اصول اخلاقي در سازمان پرداخته و نقش آن در عملکرد سازمان را مورد بررسي قرار مي دهد. در پايان نيز با توجه به نتايج حاصل از بررسي نمونه ها، برخي دلايل ناموفق بودن منشور اخلاقي در سازمان ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
روش كار: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي- پيمايشي مي باشد. در اين پژوهش 42 نمونه از شرکت هاي زير نظر وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات، از نظر تدوين و عملياتي نمودن منشور اخلاقي مورد بررسي قرار گرفته است.
يافته ها: در بين نمونه شرکت هاي مورد ارزيابي تنها 47 درصد شرکت ها داراي منشور اخلاقي بوده اند. که از اين ميان نيز 85 درصد آنها در زمينه تدوين منشور موفق بوده اند. در زمينه اجراي منشور نيز 80 درصد از شركت هاي موفق در تدوين، تمام امتياز مربوط به آموزش و عملياتي کردن منشور اخلاقي را کسب نموده اند.
نتيجه گيري: نتايج آماري حاکي از آن است که با وجود تاکيد بر اخلاق هنوز سازمان ها در اين عرصه سرمايه گذاري چنداني ننموده اند، از طرفي تدوين منشور اخلاقي از سوي سازمان ها نيز الزاما تضمين كننده استقرار اخلاقيات در سازمان و اجراي منشور نيست.

 

منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   پاييز و زمستان 1388 , دوره  4 , شماره  4-3 ; از صفحه 66 تا صفحه 78 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913880407

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913880407.pdf 344.2 کیلوبیت [0 بار دانلود]336.18 کیلوبایت