نویسندگان:  خالقي نرگس*
 
 * گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه قم
 
چکیده: 

زمينه: اخلاق پژوهش، شاخه اي از اخلاق حرفه اي است و به اصول اخلاقي اي که پژوهش را از آغاز تا پايان کار هدايت مي کنند، مي پردازد. تاکنون، بيشترين توجه به اخلاق پژوهش در حوزه پزشکي بوده است، در حالي که به نظر مي رسد اخلاق پژوهش در حوزه علوم اجتماعي و انساني، به اين دليل که يافته ها و نتايج اين گونه پژوهش ها، هم به فرد و هم به محيط فراتر از جامعه علمي مربوط مي شود و با ابعاد مختلف زندگي بشر در ارتباط است، اهميت بيشتري دارد. از اين رو، هدف مقاله حاضر، پرداختن به اخلاق پژوهش در حوزه علوم اجتماعي و تاکيد بر لزوم تدوين انجمن هايي يا کميته هايي به منظور نظارت بر مسايل اخلاقي پژوهش است.
روش كار: پژوهش به روش کتابخانه اي و با جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي به انجام رسيده است.
نتيجه گيري: پس از بررسي اخلاق پژوهش در حوزه علوم اجتماعي از سه بعد: ارتباط با مشارکت کنندگان در پژوهش (آزمودني انساني)؛ ارتباط با جامعه (انتشار نتايج پژوهش) و ارتباط با پژوهشگر، مي توان نتيجه گرفت: با توجه به اين که پژوهش هاي حوزه علوم اجتماعي، در حوزه موضوع، روش ها و رويکردهاي روش شناسي متنوع هستند، انجام گام به گام پژوهش، زير نظر کميته هاي اخلاق پژوهش (که از سوي دانشگاه ها، موسسات و نهادهاي مرتبط با حوزه پژوهش و انجمن هاي علمي در رشته هاي علوم اجتماعي ايجاد شده اند)، ضروري به نظر مي رسد. در پايان، ايجاد چنين انجمن هايي به منظور سر و سامان دادن به وضعيت اخلاق پژوهش در ايران نيز پيشنهاد مي شود.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   بهار و تابستان 1387 , دوره  3 , شماره  2-1 ; از صفحه 83 تا صفحه 92 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913870209

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913870209.pdf 200.4 کیلوبیت [0 بار دانلود]195.66 کیلوبایت
موضوع: