نویسندگان:  اميرخاني اميرحسين, وحدت داوود, خضريان سميرا*
 
 * گروه مديريت، دانشگاه پيام نور
 
چکیده: 

زمينه: استفاده گسترده از اينترنت و مکانيزم مناسب آن که دسترسي به منابع اطلاعاتي را بسيار آسان نموده باعث به وجود آمدن بسياري از رفتارهاي غيراخلاقي به خصوص در ميان دانشجويان شده است. اين مطالعه به دنبال بررسي ميزان تعامل دانشجويان دانشگاه پيام نور در تهران با چنين رفتارهاي غيراخلاقي و همچنين ميزان ارتباط رفتارهاي غير اخلاقي اينترنتي با پنج مدل بزرگ شخصيتي (گلدبرگ) مي باشد.
روش کار: روش تحقيق از لحاظ جمع آوري داده ها توصيفي- پيمايشي مي باشد. داده هاي مورد استفاده از 250 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران جمع آوري گرديد و سپس با استفاده از نرم افزارهاي تحليل آماري بررسي شدند.
يافته ها: يافته ها نشان مي دهد که صفات شخصيتي مانند هوشمندي به ميزان قابل توجهي با رفتارهاي غيراخلاقي اينترنتي در دانشجويان ارتباط منفي دارد و صفات شخصيتي مانند برونگرايي، سازگاري و ثبات عاطفي به ميزان کمتر با رفتارهاي غيراخلاقي اينترنتي در دانشجويان ارتباط منفي دارد. همچنين با توجه به آزمون تحليل واريانس به اين نتيجه رسيديم که بين صفات شخصيتي و تقلب اينترنتي نيز رابطه معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: اين تحقيق مي تواند سهم قابل ملاحظه اي در درک رفتارهاي نابه جاي اينترنتي داشته باشد و همچنين سازمانها و مراکز ذي ربط مي توانند از اين تحقيق در تدوين سياستها و قوانين مربوط به فعاليتهاي علمي که با استفاده از کامپيوتر و اينترنت مي باشد استفاده نمايند.

 
منبع : نشریه:  اخلاق در علوم و فناوري :   پاييز و زمستان 1389 , دوره  5 , شماره  4-3 ; از صفحه 57 تا صفحه 66 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913890407

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913890407.pdf 358.9 کیلوبیت [0 بار دانلود]350.46 کیلوبایت
موضوع: