نویسندگان:  بشير حسن*, هراتي نيك محمدرضا
 
 * گروه ارتباطات و فرهنگ، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران
 
چکیده: 

زمينه: امروزه راه حلهاي فناوري اطلاعات با زندگي روزمره انسان ترکيب شده است و توانسته صور فعاليتها و بسياري از حوزه هاي زندگي او را دچار تغيير نمايد. اين تغيير رويکرد سبب بروز نيازمنديهاي جديدي شده که يک نگاه اخلاقي – فرهنگي را مي طلبد. اين نگاه مي بايست بتواند نگاه چندبعدي مسايل و دغدغه هاي مرتبط را پاسخگو باشد. بر همين اساس در اين مقاله سعي گرديد الگوي تحليل در اين زمينه ارايه شود.
روش کار: مقاله از لحاظ هدف، بنيادين و از لحاظ قالب تحقيق، توسعه اي – تحليلي بوده است.
نتيجه گيري: الگو پيشنهادي ارايه شده در اين پژوهش، توانست راه حلهاي فناوري اطلاعات را از ابعاد اخلاقي – فرهنگي مورد ارزيابي قرار دهد. ارزيابي بر اساس تفکر بين رشته اي فني و علوم انساني شکل گرفت. بر اساس تحليل مولفه هاي مختلف در يک از ابعاد، نتيجه مدون و ساختار يافته اي به دست آمد. نتيجه ارزيابي، به صورت ارايه يکي از چهار ناحيه مشخص مي باشد. بر اساس ناحيه معين شده، راهبرد و وضعيت راه حل ارايه مي گردد. اين ارزيابي قادر است به عنوان يکي از گام هاي برنامه ريزي راهبردي، توليد و مديريت محصولات و خدمات فناوري اطلاعات در جهت تحليل طرحها و راه حلهاي فناوري اطلاعات به کار گرفته شود.

 

منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   بهار 1390 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 25 تا صفحه 34 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913900103

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913900103.pdf 473.4 کیلوبیت [0 بار دانلود]462.27 کیلوبایت