نویسندگان:  اميركبيري عليرضا, داروييان سهيلا*
 
 * گروه مديريت، دانشگاه آزاداسلامي، واحد تهران مرکز
 
چکیده: 

زمينه: در دنياي پيچيده امروز که سرعت پيشرفت ابداعات و نظريه پردازيهاي بشر بسيار زياد است و هر روزه سبکها، روشها و فنون فراواني در هر عرصه علمي نمايان مي گرد، مهمترين و پررنگترين عاملي که باعث حفظ کيان و کرامت اين رويه ها مي گردد حفظ اصول و چارچوبهاي اخلاقي و انساني است که باعث بقا و تبيين علوم و نظريه هاي مختلف است. در همين راستا، هدف اين پژوهش بررسي ادراکات اخلاق حرفه اي مديران در کسب و کارهاي کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.
روش کار: اين پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه اي جهت جمع آوري پيشينه تحقيق و پرسشنامه به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماري پژوهش را مديران کسب و کارهاي کوچک و متوسط در شهرک صنعتي شمس آباد تهران تشکيل دادند، که تعداد آنها 150 نفر تعيين گرديد که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي، اين نمونه گيري صورت پذيرفت. پرسشنامه مورد استفاده يک پرسشنامه معيارين با حدود بيست سوال در مورد متغيرهاي تحقيق است. همچنين داده هاي حاصل از پرسشنامه پژوهش با استفاده از تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ميان فرضيه هاي مورد سنجش در اين تحقيق جز يک فرضيه که تفاوت معناداري را بين ادراکات اخلاقي حرفه اي مديران در گروههاي سني به دست داد؛ بقيه فرضيات يعني تفاوت ادراکات اخلاقي حرفه اي مديران با سطح تحصيلات، تعداد کارکنان، سابقه کاري مديران، سطوح مديريت و نوع فعاليت کسب و کار مورد تاييد قرار نگرفت.
نتيجه گيري: در پايان با بهره گيري از سنجش فرضيات حاصل و تطابق با منشورهاي سازمانهاي مشابه و نظريات موجود در اين زمينه، پيشنهادهايي براي بهبود اين شرايط با بهره گيري از نظر متخصصان و مديران بيان گرديد. به اين اميد که اين تحقيق و نتايج حاصل ازآن موجب ارتقا سطح ادراکات و رعايت اصول اخلاقيات در سازمانهاي ايران باشد.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   بهار 1390 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 84 تا صفحه 93 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913900109

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913900109.pdf 512.4 کیلوبیت [0 بار دانلود]500.37 کیلوبایت
موضوع: