نویسندگان:  اعتمادي حسين, فرزاني حجت اله*, غلامي حسين آباد رضا, ناظمي اردكاني مهدي
 
 * گروه حسابداري، دانشكده علوم اقتصادي، تهران، ايران
 
چکیده: 

زمينه: رسواييهاي اخير شرکتها و بروز بحرانها، مد نظر قرار دادن فرهنگ و ارزشهاي اخلاقي را در شرکتهاي بزرگ مجددا کانون توجه ساخته است. حسابداران با انتقادات فراواني پيرامون شکست خود در هشدار به رفتارهاي غيراخلاقي مديريت و رفتارهاي غيراخلاقي خودشان مواجه شده اند. اعمال مديريت سود توسط برخي حسابداران به عنوان اعمالي مشروع و درست و توسط سايرين به عنوان اعمالي نامشروع تلقي شده است.
روش کار: اين تحقيق، ارزشهاي اخلاق شرکتي را به عنوان معياري بالقوه از اصول اخلاقي مديريت سود مورد بررسي قرار داده است. انگيزه اين تحقيق، توجه به نقش قابل توجه ارزشهاي اخلاق شرکتي در رسوايي شرکتها و مديريت سود مي باشد. در اين تحقيق، همچنين موقعيتهاي شغلي مختلف حسابداران و ديدگاههاي متفاوت آنها از ارزشهاي اخلاقي سازمانشان مورد بررسي قرار گرفت. تحقيق حاضر از نوع تحقيق ميداني و کاربردي مي باشد. روش جمع آوري داده ها، استفاده از پرسشنامه و مطالعات کتابخانه اي بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر، جامعه آماري دانشگاهيان و اعضاي حرفه حسابداري مي باشد.
يافته ها: نتايج پاسخهاي دريافتي نشان مي دهد که حسابداران در شرکتهايي با ارزشهاي اخلاقي بالا (پايين)، فعاليتهاي مديريت سود را به عنوان فعاليتهاي غيراخلاقي تر (اخلاقي تر) درک مي کنند. درک ارزشهاي اخلاق شرکتي زنان در مقايسه با مردان به طور معني داري بالاتر به دست آمد؛ به عبارتي زنان در ايران به ارزشهاي اخلاق شرکتي پايبندتر مي باشند. در ميان جامعه دانشگاهيان افراد جوان از ارزشهاي اخلاق شرکتي، درک بالاتري دارند. همچنين افراد داراي سطح تحصيلات بالاتر، معتقد به ارزشهاي اخلاقي بالاتري در شرکت مي باشند و نيز در ميان جامعه حرفه اي حسابداري، شرکتهاي بزرگ نسبت به شرکتهاي کوچک تر ارزشهاي اخلاقي بالاتري را قايل هستند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي حاصل به نظر مي رسد که ارزشهاي اخلاق شرکتي و به عبارتي فرهنگ شرکتي، معيار مهمي از درک مديريت سود مي باشد.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   پاييز و زمستان 1389 , دوره  5 , شماره  4-3 ; از صفحه 35 تا صفحه 46 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913890405

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913890405.pdf 274.9 کیلوبیت [0 بار دانلود]268.46 کیلوبایت
موضوع: