نویسندگان:  خامسان احمد*, اميري محمداصغر
 
 * گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه بيرجند
 
چکیده: 

زمينه: تقلب يا فريبکاري از پديده هاي غيراخلاقي رايج در نظامهاي آموزشي است که با گسترش فناوري به طور فزاينده اي تسهيل شده و رواج پيدا کرده است. تقلب در موقعيتهاي آموزشي اغلب به و صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکاليف درسي صورت مي گيرد. در اين پژوهش ميزان و شيوع انواع تقلب تحصيلي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه بيرجند بررسي شده است.
روش کار: روش پژوهش توصيفي - مقايسه اي و جامعه پژوهش، دانشجويان دانشگاه بيرجند بوده اند. نمونه پژوهش، 400 دانشجوي دختر و پسر بوده اند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي از 4 دانشکده و 30 رشته تحصيلي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته سنجش ميزان و نگرش نسبت به تقلب بوده است.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد ميانگين انجام تقلب در امتحانات کمتر از حد متوسط است، اما باور عمومي به رواج تقلب بالاتر از حد متوسط مي باشد. ميزان تقلب در پسران بيش از دختران و باور به عموميت داشتن تقلب در دختران به طور معنادار بيش از پسران بود. رايجترين شيوه انجام تقلب در جلسات امتحان، نگاه کردن و نوشتن روي کاغذ، و رايجترين شيوه تقلب در تکاليف درسي، گرفتن تکليف از هم کلاسي و از اينترنت مي باشد. در ارتباط با علت تقلب، نتايج پژوهش نشان مي دهد، عوامل دروني نظير عدم مسووليت پذيري و عدم وقت کافي بيش از عوامل بيروني نظير سخت بودن تکليف و توقع زياد از دانشجو به عنوان علت تقلب توسط دانشجويان مورد تاکيد قرار گرفته است.
نتيجه گيري: بسياري از انواع تقلب با وضع قوانين، آموزش درست و مديريت آموزشي قابل اجتناب بوده و موجب تقويت روحيه اخلاق علمي در نظام آموزش عالي خواهد شد. با توجه به گسترش فناوري اطلاعات در نظام آموزشي، روشهاي کشف و کاهش تقلب الکترونيکي از مواردي است که بايد از هم اکنون مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. تقلب و فريبکاري تحصيلي پديده اي است که رواج و شيوع آن در محيط هاي تحصيلي کشورمان انکارناپذير است. بنابراين براي درک علت تقلب و فريبکاري تحصيلي و همچنين شناسايي متغيرهاي همبسته با آن لازم است پژوهشهاي گسترده اي در سطح کشور انجام گيرد.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   بهار 1390 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 61 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913900106

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913900106.pdf 449.5 کیلوبیت [1 بار دانلود]438.95 کیلوبایت