نویسندگان:  تقي زاده هوشنگ*, سلطاني فسقنديس غلامرضا
 
 * گروه مديريت صنعتي، دانشکده مديريت اقتصاد و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
 
چکیده: 

زمينه: دو پديده اصول اخلاقي و مسووليتهاي اجتماعي در نهاد فرد و سازمان به امانت گذارده شده است و بازتابي از مظهر موجوديت آنها است. گذشته از اين، گروههاي ذي نفع خارجي هم مي توانند بر استانداردها يا معيارهايي که اصول اخلاقي و مسووليتهاي اجتماعي ناميده مي شوند، اثر بگذارند. اخلاق کسب و کار و مسووليت اجتماعي بنگاه از جمله مباحثي است که امروزه سازمانها جهت رعايت حقوق اقشار جامعه، محيط و طبيعت بايستي مدنظر داشته باشند. هدف اين مقاله بررسي نقش اخلاق كسب و كار بر مسووليت اجتماعي بنگاه از ديدگاه توليدكنندگان در صنعت قطعه سازي خودرو استان آذربايجان شرقي است.
روش کار: در اين مقاله ابتدا مروري بر ادبيات موجود در زمينه اخلاق كسب و كار و مسووليت اجتماعي بنگاه شده است. سپس براي بررسي تاثير اخلاق كسب و كار بر مسووليت اجتماعي بنگاه از يك مطالعه ميداني بهره گيري شده است. جامعه آماري اين تحقيق روساي 175 شرکت قطعه ساز عضو انجمن قطعه سازان خودرو تبريز مي باشد که با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه، تعداد 50 نفر به عنوان حجم نمونه آماري مشخص گرديده اند. براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است که روايي پرسشنامه ها به صورت صوري و پايايي آنها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و روش بازآزمايي به دست آمده است. براي آزمون فرضيه ها از تحليل رگرسيون استفاده شده است.
نتيجه گيري: نتيجه بررسيها نشان مي دهد كه اخلاق کسب و کار بر مسووليت اجتماعي بنگاه تاثير دارد. بنابراين پيشنهاد مي شود که جهت ارتقاي مسووليت اجتماعي بنگاهها، اخلاق کسب و کار در سازمانها تقويت گردد.

 
 منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   پاييز و زمستان 1389 , دوره  5 , شماره  4-3 ; از صفحه 94 تا صفحه 104 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913890411

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913890411.pdf 274.5 کیلوبیت [0 بار دانلود]268.1 کیلوبایت
موضوع: