تشکر از واسطه فیض الهى (آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی)

 

دوستى داشتم به نام مرحوم سرهنگ محمود مجتهدى که درک محضر ایشان را کرده بود ونیز از انفاس او بهره اى داشت ، او مى گفت : روزى پس از پایان درس ، عازم حجره یکى از طلبه ها که وارد شد و مراسم احترام معمول گردید و پس از اندکى جلوس ، برخاسته و حجره را ترک گفتند وچون منظور از این دیدار را پرسیدم ، فرمود: شب گذشته به هنگام سحر، فیوضاتى بر من اضافه شد که فهمیدم از ناحیه خودم نیست و چون توجه کردم دیدم که این آقاى طلبه به تهجد برخاسته و در نماز شب اش به من دعا مى کند و این فیوضیات اثر دعاى اوست ، این بود که به عنوان سپاسگذارى از عنایاتش ، به دیدار او رفتم                                                               . 

طبیب دلها//صادق حسن زاده

http://olama-orafa1393.ir/?p=1172