نویسندگان:  حق شناس محمد*, ذاكري سيدمحمدحسين
 
 * بخش انرژي و معماري، گروه معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

زمينه: روند تحولات صنعتي قرن نوزدهم بعد از انقلاب صنعتي رشد فزاينده اي پيدا كرد و در نتيجه آن، حجم زيادي از آلودگي ها وارد محيط شد و خسارات زيادي به طبيعت وارد آمد. مفهوم سنتي توسعه كه حول محور رشد اقتصادي دور مي زد تا قبل از دهه 70 ميلادي تفكر غالب در جهان را شکل مي داد. در نتيجه، اكثر كشورها بي محابا براي رشد اقتصادي بيشتر از طبيعت بهره گرفتند و به تبع آن خسارات جبران ناپذيري به طبيعت وارد گرديد. از آن جا که کشور ايران هم از اين بحران در امان نبوده، لزوم بازنگري عملکرد اخلاقي در زمينه محيط زيست احساس مي شود. هدف از مقاله حاضر بررسي چرايي و چگونگي بروز اين بحران و بررسي راه هاي برون رفت از آن با توجه به ديدگاه هاي اسلام است.
روش كار: از آن جا که آگاهي از دستاوردهاي ساير ملل مي تواند کمک موثري براي درک بهتر و کامل تر و در نهايت تصميم گيري بر مبناي ديدگاه هاي خودي باشد، ابتدا طي يک تحقيق تفسيري تاريخي به بررسي روند شکل گيري مفاهيم زيست محيطي در غرب پرداخته شده و سپس نتايج آنها در آموزه هاي ديني به طور خاص، اسلام جستجو شده است.
نتيجه گيري: نتيجه به دست آمده حاکي از آن است که آموزه هاي اسلام ديدگاه هاي غربي را پوشش مي دهد و تعامل با ديدگاه هاي ديني مي تواند به بازکردن افق هاي جديدي در جهت تکميل نظريات اخلاق زيست محيطي و اجرايي شدن آنها کمک کند.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   بهار و تابستان 1387 , دوره  3 , شماره  2-1 ; از صفحه 23 تا صفحه 30 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913870203

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913870203.pdf 173.8 کیلوبیت [0 بار دانلود]169.76 کیلوبایت