نویسندگان:  رضاعي فرزين, آخوندزاده شاهين*
 
 * گروه روانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات روانپزشكي، بيمارستان روزبه، تهران
 
چکیده: 

شناسايي و بحث درباره جنبه هاي اخلاقي در طراحي مطالعات و پژوهش هاي روان پزشکي در اين مقاله مروري مطرح شده است و تلاش کرديم تحليلي مفهومي از شيوه طراحي مطالعات در پژوهش هاي روانپزشکي (در زمينه مسايل مربوط به دارونما، کاهش تدريجي و قطع دارو (پاکشويي) و شيوه هاي ايجاد علايم (مطالعات چالشي) ارايه دهيم.
با اين که پيشرفت در مراقبت و درمان بيماران دچار اختلالات روانپزشکي، در بهبود رفاه اين جمعيت فراموش شده و مورد تبعيض، ضرورتي حياتي دارد، اما سو رفتارهاي گذشته در اين زمينه، اهميت کاربرد حساب شده اصول اخلاقي در انجام پژوهش ها را نشان مي دهد. برخي مسايل اخلاقي ارتباط خاصي با پژوهش هاي روانپزشکي دارند و عمدتا ناشي از آسيب پذيري هاي ويژه افراد دچار بيماري هاي رواني و خطرات حاصل از برخي روش هاي پژوهشي هستند. به همين دليل طراحي پژوهش هاي روانپزشکي حساسيت ويژه اي را مي طلبد.

 منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   بهار و تابستان 1386 , دوره  2 , شماره  2-1 ; از صفحه 79 تا صفحه 84 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913860211

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913860211.pdf 191.3 کیلوبیت [0 بار دانلود]186.83 کیلوبایت
موضوع: