سال هشتم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1396

حسن نجفي / دانشجوي دکتري مطالعات برنامه درسي، دانشگاه علامه طباطبائي    hnajafih@yahoo.com

محسن غني / كارشناس علوم تربيتي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

 

چکيده

هدف اين پژوهش، شناسايي موانع و عوامل آسيب‌زاي تحقق تربيت اخلاقي اثربخش در خانواده است. روش پژوهش توصيفي تحليلي بوده و براي گردآوري داده‌ها، منابع موجود و مرتبط، با استفاده از فرم‌هاي فيش‌برداري از منابع، جمع‌آوري و با شيوه‌هاي کيفي مورد تجزيه‌و‌تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش بيانگر اين است که از مواردي مانند موانع وراثتي و موانع محيطي (تغذيه حرام، رفتار نادرست والدين، تربيت ديرهنگام و عادت ندادن فرزندان به کارهاي نيک در کودکي، تزاحم بين گفتار و رفتار والدين، تعارض بين الگوها، تحقير فرزندان، خشونت و سخت‌گيري والدين، نداشتن برنامه‌ريزي براي استفاده فرزندان از رسانه، عدم توجه والدين نسبت به گزينش دوستان و همسالان فرزند، عدم شناخت والدين نسبت به سطح درک اخلاقي فرزندان) مي‌توان به‌عنوان موانع و عوامل آسيب‌زاي تحقق تربيت اخلاقي اثربخش در خانواده تعبير نمود.

 

منبع : http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/218