نویسندگان:  ميلاني فر عليرضا*, آخوندي محمدمهدي
 
 * پژوهشكده ابن سينا، جهاد دانشگاهي
 
چکیده: 

امروزه بسياري از اطلاعات پزشکي افراد جنبه پيشگويانه دارد که در صدر اين بخش از اطلاعات بايد به يافته هاي ژنتيک افراد اشاره کرد. بحث در اطلاق و تقييد رازداري پزشکي لازم آمده و به نظر نگارندگان بايد براي اين منظور تمهيدات قانوني و ضمانت اجراهاي لازم انديشيده شود تا دستيابي به اطلاعات ژنتيک، افراد را به شهروندان درجه دوم و سوم مبدل نسازد و به تحديد تمام يا قسمتي از حقوق انساني، قانوني و عرفي آنان منجر نگردد.
نويسندگان اين مقاله سعي دارند با احصاي موارد لزوم افشاسازي اسرار پزشکي و ژنتيک افراد از اطلاق محرمانه بودن بر کليه اطلاعات مذکور دفاع نموده و امکان تحديد اين رازداري به وسيله قانون يا عرف را جز در موارد رضايت منجز فرد مربوطه و لزوم حفظ جان انسان رد نمايند.

 
منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   بهار و تابستان 1386 , دوره  2 , شماره  2-1 ; از صفحه 43 تا صفحه 48 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913860206

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913860206.pdf 188.6 کیلوبیت [0 بار دانلود]184.15 کیلوبایت
موضوع: