نویسندگان:  سجاديه نرگس*
 
 * دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي و نقادي مفهومي جديد در عرصه تربيت اخلاقي به نام سواد اخلاقي است. در سالهاي اخير مفهومي با نام «سواد اخلاقي» مطرح شده و متناظر با آن رويکردي در تربيت اخلاقي شکل گرفته که تلاش دارد با تعريف اخلاق در قالب مفهوم سواد، آن را به مدرسه بازگرداند. نوشتار حاضر در نظر دارد تا با تحليل منطقي و نيز تحليل زباني اين ترکيب، برخي زوايا، افق ها و چالش هاي پيش روي آن را نشان دهد. تحليل منطقي اين ترکيب مفهومي نشان مي دهد که در اين ترکيب، مولفه هايي چون صلاحيت، دانش و اکتساب بايد هم نشين مولفه هايي چون قاعده، ارزش و کنش انساني باشند. از سوي ديگر، تحليل زبان فني-رسمي اين حوزه نشان از حضور سه مولفه حساسيت اخلاقي، استدلال ورزي اخلاقي و تخيل اخلاقي در مقام مولفه هاي سازنده آن دارد. درنهايت، ارزيابي اين دو نوع تحليل در کنار الزامات عامليت انساني، چالش هايي را پيش روي اين رويکرد قرار مي دهد. اين چالش ها عبارت اند از: کاهش گرايي در تفسير از اخلاق در قالب سواد، تعارض هاي مفهومي مفاهيم زيرساز سواد اخلاقي، همپوشي مفهومي عناصر زيرساز سواد اخلاقي و ترديد در کفايت سواد اخلاقي براي تحقق انسان اخلاقي.

 

منبع: نشریه پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد) :   پاييز و زمستان 1394 , دوره  5 , شماره  2; از صفحه 88 تا صفحه 109 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/4009913940205

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
4009913940205.pdf 622.6 کیلوبیت [0 بار دانلود]607.99 کیلوبایت