نویسندگان:  نيري شيرين*, گل پرور محسن, مهداد علي
 
 * گروه روانشناسي صنعتي و سازماني، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اصفهان، ايران
 
چکیده: 

زمينه: ارزشهاي اخلاقي همراه با رهبري اخلاق مدار در سازمانها و صنايع، كاركردهاي متعددي دارند. يكي از اين كاركردها، كاهش فشار و تنش بر كاركنان است. در اين پژوهش نقش ارزشهاي اخلاقي و رهبري اخلاق مدار بر تنش شغلي كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان مورد بررسي قرار گرفته است.
روش كار: جامعه آماري پژوهش را كاركنان شركت سهامي ذوب آهن در پاييز 1388 (حدود 7000 نفر) تشكيل داده اند. نمونه پژوهش به تعداد 385 نفر با استفاده از نمونه گيري طبقه اي- تصادفي مي باشد. ابزارهاي مورد استفاده در سنجش متغيرهاي پژوهش شامل پرسشنامه 15 سوالي تنش شغلي (با سه خرده مقياس به نامهاي تنش ناشي از ناكارآمدي تصوري، تنش ناشي از ابهام و محدوديت مسووليت و اختيار، و تنش ناشي از تعارض و تضاد) پرسشنامه 9 سوالي رهبري اخلاق مدار و پرسشنامه 4 سوالي ارزشهاي اخلاقي بودند. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه بين ارزشهاي اخلاقي با تنش ناشي از ابهام و محدوديت اختيارات و مسووليت، تنش ناشي از تعارض و تضاد و تنش شغلي كلي، رابطه معنادار وجود دارد. رهبري اخلاق مدار نيز با تنش شغلي كلي و ابعاد آن رابطه منفي و معناداري داشت. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه رهبري اخلاق مدار تنش ناشي از ناكارآمدي تصوري، تنش ناشي از ابهام و محدوديت اختيارات و مسووليت و تنش شغلي كلي را پيش بيني مي كند. اما براي تنش ناشي از تعارض و تضاد هر دو متغير ارزشهاي اخلاقي و رهبري اخلاق مدار داراي توان پيش بين معنادار بودند.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه رعايت معيارهاي ارزشي و اخلاقي در قالب رهبري اخلاق مدار، زمينه هاي كاهش تنش شغلي را فراهم مي آورند.

 
منبع : نشریه:  اخلاق در علوم و فناوري :   پاييز و زمستان 1389 , دوره  5 , شماره  4-3 ; از صفحه 67 تا صفحه 76 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913890408

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913890408.pdf 259.5 کیلوبیت [0 بار دانلود]253.46 کیلوبایت
موضوع: