نویسندگان:  آهنگري فرشته*
 
 * گروه علوم انساني، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي
 
چکیده: اخلاق، در طول تاريخ همواره دستمايه شگرف انديشمندان بوده است اما آنچه که در پي انديشه در باب مباحث صرف عقلاني اخلاق جلوه گر مي شود فايده اين مباحث است تا سبب پذيرش آن از سوي مخاطب گردد. تمامي اديان از ديرباز تا کنون با مشابهت هايي اخلاق را با الهيات پيوند دادند تا الزام بيشتري براي پيروان خود در تبعيت از آن ايجاد نمايند. در پيشرفت جوامع، قانون پابه پاي اخلاق پيش آمده که گاه تضادي ميان آن دو متصور مي شود در حالي که هر دو مکمل يکديگر براي اصلاح جامعه اند. از سوي ديگر، اگر از دايره آدميت پا فراتر نهيم در مي يابيم ساير جانداران نيز به اخلاقياتي پايبند هستند که يا به طور غريزي يا به گونه تجربي و بسيار محدود بدان عمل مي نمايند. در مقاله حاضر به موضوعات مذکور پرداخته مي شود. 
 

منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   پاييز و زمستان 1386 , دوره  2 , شماره  4-3 ; از صفحه 11 تا صفحه 22 .
 http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913860403

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913860403.pdf 205.7 کیلوبیت [0 بار دانلود]200.84 کیلوبایت