نویسندگان:  باقرسليمي سعيد*, بلندرفتار حامد, بخشعلي زاده داوود
 
 * گروه مديريت دولتي، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي
 
چکیده: 

زمينه: در دنياي امروز، با توسعه روابط، تحقق مفهوم دهکده جهاني و از بين رفتن مرزهاي بين ملتها، اخلاقيات به عنوان يک عامل استراتژيک مهم در حفظ بقاي سازمان ها و کل بشريت مطرح شده است. هدف پژوهش حاضر؛ بررسي تاثير جنسيت بر روي 5 فلسفه اخلاقي است.
روش: روش تحقيق از نوع توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري شامل؛ دانشجويان مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت به تعداد 778 نفر مي باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 260 نفر تعيين گرديد و با استفاده از روش نمونه گيري غيراحتمالي پرسشنامه ها جمع آوري شد. و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تي بهره برداري شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد کليه فرضيه هاي اصلي و فرعي پژوهش در سطح 95% اطمينان رد شد؛ متغير نسبي گرايي (سناريو ب) با 1.1078 بيشترين ميانگين و متغير سودمندگرايي (سناريو الف) با 0.0378 داراي کمترين ميانگين فلسفه هاي اخلاقي در بين دانشجويان مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، مي توان گفت که زنان نسبت به مردان، اخلاق مدارتر نيستند و اين باور عمومي که زنان را اخلاق مدارتر از مردان مي داند، قطعي نيست.

 

منبع: نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   پاييز 1394 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 93 تا صفحه 102 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913940310

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913940310.pdf 203.4 کیلوبیت [0 بار دانلود]198.67 کیلوبایت