آثار دنیوی و اخروی فحاشی

سوال
آثار سوء دنیوی و اخروی فحاشی را از دیدگاه اخلاق نام ببرید؟
پاسخ
بددهنی، هرزه‌گویی و بیان كلمات ركیك و ناسزاگویی، یكی از خصایص زشت افراد فاسد، عاجز، ناتوان و بی‌منطق است.
افراد سفیه و بی‌خرد، در برخورد با مردم چون از منطق و كلام درستی برخوردار نیستند و از دادن جواب صحیح عاجز هستند، بی‌پروا دهان خود را باز می‌كنند و زبان خویش را حركت می‌دهند و با الفاظ ركیك، فحاشی می‌كنند.

اشتراک در فحش، فحاش، بد زبانی، بهشت، جهنم، اخلاق، پیامبر، کلام، صحبت، حرف