اخلاق کاری و رابطه آن با مديريت امنيّت اطلاعات

محمّدحسين رونقی* / كامران فيضی**

* کارشناس ارشد مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي          mh_ronaghi@yahoo.com

** استاد گروه مديريت دانشگاه علامه طباطبايي

سال سوم، شماره سوم، تابستان 1391، صفحه 95 ـ 105

Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.3. No.3, Summer 2012

چکيده

رعايت اخلاق حرفه‌ای کارکنان موجب ارتقای جايگاه يک سازمان در حوزه کسب و کار میشود. بررسی عوامل مؤثر بر رعايت اخلاق در جامعه و يا سازمان، در پرورش و رشد اخلاقيات مفيد است. پژوهش پيش‌رو از نوع «توصيفی ـ پيمايشی» است که با هدف ارزيابی رابطه مديريت امنيّت اطلاعات و رعايت اخلاق کاری انجام شده است.

اين تحقيق ضمن بررسی مفاهيم امنيّت اطلاعات و اخلاق کاری در سازمان، به معرفی ابعاد آنها میپردازد، سپس ارتباط بين اجزای آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار میدهد. جامعه آماری مديران و کارکنان شرکت‌های فعّال در حوزه فناوری اطلاعات هستند که توسط شورای عالی انفورماتيک رتبه‌بندی شده‌اند. برای آزمون فرضيه‌های تحقيق، از ضريب همبستگی اسپيرمن و آزمون Z استفاده شده است. از جمله مهم‌ترين نتايج پژوهش، شناسايی ارتباط مثبت و معنادار بين به‌کارگيری امنيّت اطلاعات و رعايت اخلاق کاری در سازمان است.