جنبه های اخلاقی تحقيقات روانپزشکی

نویسندگان:  رضاعی فرزين, آخوندزاده شاهين*
 
 * گروه روانپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، مركز تحقيقات روانپزشكی، تهران
 
چکیده: 

ادامه مطلب