نویسندگان:  رضاعی فرزين, آخوندزاده شاهين*
 
 * گروه روانپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، مركز تحقيقات روانپزشكی، تهران
 
چکیده: 

شناسايی و بحث درباره جنبه های اخلاقی در طراحی مطالعات و پژوهش های روان پزشکی در اين مقاله مروری مطرح شده است و تلاش کرديم تحليلی مفهومی از شيوه طراحی مطالعات در پژوهش های روانپزشکی (در زمينه مسايل مربوط به دارونما، کاهش تدريجی و قطع دارو (پاکشويی) و شيوه های ايجاد علايم (مطالعات چالشی) ارايه دهيم.
با اين که پيشرفت در مراقبت و درمان بيماران دچار اختلالات روانپزشکی، در بهبود رفاه اين جمعيّت فراموش شده و مورد تبعيض، ضرورتس حياتس دارد، امّا سو رفتارهای گذشته در اين زمينه، اهميّت کاربرد حساب شده اصول اخلاقی در انجام پژوهش ها را نشان می دهد. برخی مسايل اخلاقی ارتباط خاصی با پژوهش های روانپزشکی دارند و عمدتاً ناشی از آسيب پذيری های ويژه افراد دچار بيماری های روانی و خطرات حاصل از برخی روش های پژوهشی هستند. به همين دليل طراحی پژوهش های روانپزشکی حساسيّت ويژه ای را می طلبد.


 منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوری: بهار و تابستان 1386 , دوره  2 , شماره  2-1 ; از صفحه 79 تا صفحه 84 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913860211