اشتراک در دیلتای، هرمنوتیك، علوم انسانی، فهم‌، تبیین، التفات، فلسفه، حیات، دور هرمنوتیكی