شناسايي موانع تحقق تربيت اخلاقي اثربخش در خانواده

سال هشتم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1396

حسن نجفي / دانشجوي دکتري مطالعات برنامه درسي، دانشگاه علامه طباطبائي    hnajafih@yahoo.com

محسن غني / كارشناس علوم تربيتي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

 

چکيده

تغافل؛ شيوه مغفول در تربيت

سال هشتم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1396

فاطمه‌السادات موسوي/ دانشجوي دکتري برنامه‌ريزي درسي، دانشگاه اصفهان  sabamosavi@ymail.com

سيدابراهيم جعفري / استاد گروه علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان  sebrahimjafari@yahoo.com

 

چکيده

تبيين عناصر فلسفه اخلاقي - اجتماعي ابن سينا و دلالت هاي آن در تربيت اخلاقي

نویسندگان:  بيروني كاشاني راضيه*, باقري خسرو, زيباكلام فاطمه
 
 * دانشگاه تهران
 
چکیده: 

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

منبع: نشریه پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد) :   پاييز و زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  2; از صفحه 57 تا صفحه 74 .

بررسي مباني نظري ايده خودکارآمدي به عنوان هدفي تربيتي

نویسندگان:  دست مرد مادح*, صفايي مقدم مسعود, پاك سرشت محمدجعفر, شهني ييلاق منيجه
 
 * دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
چکیده: 

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 
منبع: نشریه پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد): پاييز و زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  2; از صفحه 17 تا صفحه 38 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/4009913910202

«تربيت» يا «تعليم و تربيت»: کداميک؟

نویسندگان:  حسني محمد*, نويدادهم مهدي
 
 * پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 
چکیده: 

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

منبع: پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد) :   پاييز و زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  2; از صفحه 39 تا صفحه 56 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/4009913910203

صفحه‌ها

اشتراک در تربیت و علم اخلاق