شناسايی موانع تحقق تربيت اخلاقی اثربخش در خانواده

سال هشتم، شماره اول، پیاپی 21، بهار و تابستان 1396

حسن نجفی / دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی    hnajafih@yahoo.com

محسن غنی / كارشناس علوم تربیتی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

چکیده

تغافل؛ شيوه مغفول در تربيت

سال هشتم، شماره اول، پیاپی 21، بهار و تابستان 1396

فاطمه‌السادات موسوی/ دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان  sabamosavi@ymail.com

سیدابراهیم جعفری / استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان  sebrahimjafari@yahoo.com

چکیده

تبيين عناصر فلسفه اخلاقی - اجتماعی ابن سينا و دلالت های آن در تربيت اخلاقی

نویسندگان:  بيرونی كاشانی راضيه*, باقری خسرو, زيباكلام فاطمه
 
 * دانشگاه تهران
 
چکیده: 

لطفا جهت مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

منبع: نشریه پژوهش نامه مبانی تعليم و تربيت (مطالعات تربيتی و روان شناسی مشهد) :   پاييز و زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  2; از صفحه 57 تا صفحه 74 .

صفحه‌ها

اشتراک در تربیت و علم اخلاق