تبيين عناصر فلسفه اخلاقی - اجتماعی ابن سينا و دلالت های آن در تربيت اخلاقی

نویسندگان:  بيرونی كاشانی راضيه*, باقری خسرو, زيباكلام فاطمه
 
 * دانشگاه تهران
 
چکیده: 

لطفا جهت مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

منبع: نشریه پژوهش نامه مبانی تعليم و تربيت (مطالعات تربيتی و روان شناسی مشهد) :   پاييز و زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  2; از صفحه 57 تا صفحه 74 .

بررسی مبانی نظری ايده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربيتی

نویسندگان:  دست مرد مادح*, صفايی مقدم مسعود, پاك سرشت محمدجعفر, شهنی ييلاق منيجه
 
 * دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
چکیده: 

لطفا جهت مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 
منبع: نشریه پژوهش نامه مبانی تعليم و تربيت (مطالعات تربيتی و روان شناسی مشهد): پاييز و زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  2; از صفحه 17 تا صفحه 38 .

 

http://www.sid.ir/FileServer/JF/4009913910202

«تربيت» يا «تعليم و تربيت»: کداميک؟


نویسندگان:  حسنی محمد*, نويدادهم مهدی
 
 * پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 
چکیده: 

لطفا جهت مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

منبع: پژوهش نامه مبانی تعليم و تربيت (مطالعات تربيتی و روان شناسی مشهد) :   پاييز و زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  2; از صفحه 39 تا صفحه 56 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/4009913910203

صفحه‌ها

اشتراک در تربیت و علم اخلاق