بررسی تأثیر آموزش‌های اخلاقی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مربیان ورزشی

سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 14، پاییز و زمستان 1392، ص 55 ـ 64
مرتضی فتاح پور مرندی / دانشجوی دكتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه ارومیه m.fattahpour66@gmail.com
سیدمحمد كاشف / دانشیار مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
میرحسن سیدعامری / دانشیار مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
دریافت: 13/ 4/ 1392- پذیرش: 26 /9/ 1392
چكیده
هدف از این تحقیق بررسی تأثیرگذاری دوره های درسی و آموزشی با محتوای آموزش های اخلاقی برای مربیان ورزشی، بر تصمیم گیری اخلاقی آنها در مواجه با وضعیت های دشوار اخلاقی است. شصت نفر از مربیان ورزشی به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه 30 نفری شاهد و تحقیق تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسش نامه تصمیم گیری اخلاقی كسول با روایی و پایایی قابل قبول بود. از آزمون هایt همبسته و مستقل برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد كه اختلاف معنا داری بین گذراندن دوره های آموزش اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان وجود دارد. با بررسی پیشینه تحقیق و نتایج به دست آمده، ضرورت توجه به آموزش های اخلاقی برای مربیان ورزشی و همچنین تدوین دروسی با عنوان اخلاق كاربردی در ورزش ضروری به نظر می رسد.
 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 408.6 کیلوبیت [1 بار دانلود]399.03 کیلوبایت
موضوع سایت رویش: