رابطه نگرش مذهبی، تعهد اخلاقی و سبک زندگی با وضعیت زناشویی

رابطه نگرش مذهبی، تعهد اخلاقی و سبک زندگی با وضعیت زناشویی (طلاق/ عدم طلاق) در زنان و مردان شهر اصفهان
مشخصات مقاله
عنوان نشریه: 
اخلاق :   پاییز 1392 , دوره  3 , شماره  3 پیاپی 33

نویسندگان: 
خالقی دهنوی فرزانه*, یزدخواستی فریبا
چکیده: 
امروزه در بیشتر جوامع، طلاق به عنوان یک مساله اجتماعی مهم در نظر گرفته می شود. به نظر می رسد سبک زندگی و مولفه های مرتبط با آن، به ویژه نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی در افراد متاهل، می تواند بر وضعیت رابطه زناشویی آن ها و اقدامشان برای طلاق، تاثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی، تعهد اخلاقی و سبک زندگی با وضعیت زناشویی (طلاق/ عدم طلاق) در زنان و مردان شهر اصفهان است. طرح این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متقاضی شهر اصفهان (متقاضی طلاق و غیرمتقاضی طلاق) بود که 203 نفر از میان افراد متقاضی طلاق و 202 نفر از میان افراد غیرمتقاضی طلاق، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش، از پرسشنامه نگرش سنج مذهب براهنی، پرسشنامه تعهد زناشویی و پرسشنامه سبک زندگی به عنوان ابزار پژوهش و برای تحلیل داده ها از همبستگی دورشته ای نقطه ای و آزمون مان ویتنی- یو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد دو متغیر نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی می توانند به طور معناداری وضعیت زناشویی (طلاق/ عدم طلاق) را پیش بینی نمایند. بر این اساس، افراد دارای سطوح بالاتر نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی، دارای میزان کمتری از تقاضای طلاق هستند. براساس یافته های به دست آمده در این پژوهش، نگرش مذهبی و تعهد اخلاقی می توانند به عنوان دو مولفه مهم و اساسی در پایداری روابط زناشویی در نظر گرفته شوند.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243596
 

موضوع سایت رویش: