بررسی ميزان توجه به جايگاه خانواده مبتنی بر اخلاق مداری در برنامه درسی

عنوان نشریه: 
اخلاق :   تابستان 1394 , دوره  5 , شماره  18 (پياپي 40) ; از صفحه 129 تا صفحه 151

نویسندگان: 
آقامحمدی جواد, خرسندی اكبر
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسی جايگاه خانواده مبتنی بر اخلاق مداری و مولفه های آن در برنامه درسی مدارس ابتدايی از منظر معلمان است. روش پژوهش در محدوده روش های توصيفی و نوع تحقيق، کابردی است. جامعه آماری پژوهش را همه معلمان مقطع ابتدايی شهرستان «ديوان دره» تشکيل داده اند. نمونه آماری پژوهش شامل 210 نفر که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای به طوری که همه اعضا شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند، صورت گرفته است. ابزار اندازه گيری تحقيق، به جز منابع کتابخانه ای، از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظرات استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل داده ها به دو صورت توصيفی (درصد، فراوانی، ميانگين، انحراف معيار) و تحليلی (t) استفاده گرديده است. يافته های پژوهش نشان می دهند که ميزان توجه به مفهوم خانواده مبتنی بر اخلاق مداری در برنامه درسی ابتدايی از ديدگاه معلمان آن دوره تحصيلی، در ابعاد تربيتی و آموزشی و همچنين در بعد مديريتی نامطلوب ارزيابی شده است. همچنين نتايج پژوهش نشان دهنده اين است که در ابعاد حقوقی و تکليفی و عاطفی، توجه کافی و لازم شده و از ديد نمونه آماری مطلوب ارزيابی شده است.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=250844

 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 582.7 کیلوبیت [2 بار دانلود]569.07 کیلوبایت