اشتراک در رهبری ، بیانات ، درس ، خارج فقه ، ریاست، خامنه ای، ایران