اشتراک در عبودیت، عرفان، سیر و سلوک، یقین، علما، بنده صالح