ارتباط دين و اخلاق از ديدگاه كانت و آيت الله مصباح

سال ششم، شماره اول، پیاپی 17، بهار و تابستان 1394

اعلی تورانی / دانشیار رشته فلسفه و كلام اسلام دانشگاه الزهراء -علیها السلام-                 toran@alzahra.ac.ir

رضوانه کرامتی فرد / کارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلام دانشگاه الزهراء -علیها السلام-          r.keramatifard@yahoo.com

چكیده

اشتراک در اخلاق، دين، کانت، آيت الله مصباح