تجربه دینی، تجربه‌ عرفانی و ملاك های بازشناسی آن از دیدگاه ابن‌عربی

مشخصات مقاله
عنوان نشریه: 
پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی) :   زمستان 1383 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 42 .

اشتراک در تجربه، دینی، عرفان، تجربه عرفانی، ابن‌عربی، خیال، شهود، كشف