تجربه دینی، تجربه‌ عرفانی و ملاك های بازشناسی آن از دیدگاه ابن‌عربی

مشخصات مقاله
عنوان نشریه: 
پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی) :   زمستان 1383 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 42 .

نویسندگان: 
كاكایی قاسم*
آدرس:  
* گروه فلسفه دانشگاه شیراز
چکیده: 
بحث تجربه دینی در دو سه قرن اخیر مطرح گشته است ، ولی ماده خام این بحث را گزارش های عرفا از تجارب خویش تشكیل می دهد. این مقاله ابتدا خصوصیات تجربه دینی را از دیدگاه نظریه پردازان اصلی آن در غرب برشمرده است. سپس ملاك ها و معیارهای ایشان با آنچه ابن عربی گزارش داده، مقایسه شده و ‹‹خیال›› به عنوان محور بحث های ابن عربی در بحث تجربه دینی معرفی شده است. آن گاه نسبت بین تجربه عرفانی و تجربه دینی، و ملاك های بازشناسی آنها از دیدگاه ابن عربی بیان گشته است.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17674
 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 288.8 کیلوبیت [16 بار دانلود]282 کیلوبایت
موضوع سایت رویش: