چرا دعايم مستجاب نمي شود؟!

نمي دانم چرا دعاهاي من اصلا مستجاب نمي شود، تمام حاجاتم هم مشروع است، گاهي به خدا التماس هم مي كنم ولي سودي ندارد، خدا را به ائمه معصومين(علیهم السلام) هم قسم مي دهم ولي سودي ندارد؟ نمي توانم با اين سخن كه هرچه دعا مي كنم مصلحت من نيست كه مستجاب شود، قانع شوم.

 

آيا مثلا داشتن شغل مصلحت يك جوان نيست؟

اشتراک در دعا، استجابت، مستجاب، عوامل عدم استجابت دعا، دعای محبوس، گناه، آزمایش، امتحان