اشتراک در شاه، قاتل، مبارزه، انقلاب، شهید، دستغیب، اسلامی، رضاشاه