همسرم فاسد است

سوال

همسری دارم که پای‎بند به فروع دين نيست و در رفتارش دچار فساد اخلاقی می شود...به انواع اعمال خلاف شرع گرفتار شده و محافل نامشروع برپا می‎كند، با او چه برخوردی داشته باشم؟

پاسخ

مقدمه: تشكيل خانواده برای زندگی مشترك زن و مرد مي‎باشد؛ از اين رو قبل از ازدواج بايد به مشتركاتي كه استمرار و استحكام زندگي را به دنبال داشته باشد توجه نمود و با مشاوره و تحقیق و بررسی، فردی همکف در زمینه فرهنگی اعتقادی و مالی و تحصیلی و.... را اختیار نمود.

اشتراک در مشاوره، همسر داری، خانواده، همسر فاسد، ازدواج