بخشایش و پدیدارهای مشابه، تعریف بخشایش براساس وجه سلبی و ایجابی

 عنوان عربي: التسامح والمواقف المشابهة، تعريف التسامح علي أساس الوجه الايجابي و السلبي
عنوان نشریه: 
پژوهش نامه اخلاق :   پاییز 1394 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 21 تا صفحه 42.

اشتراک در کلیدواژه فارسی: بخشایش، گذشت، عفو، خطای اخلاقی، اغماض، تبرئه، توجیه، معذور، فراموش کردن،  (کلیدواژه عربی: التسامح، التجاوز، العفو، الخطأ، الأخلاقی، التغاضی، التبرئة، التبریر، الإعذار، النسیان)