شهید دستغیب و جوانان

سلوك مشفقانه شهید دستغیب و روحیه مبازراتی و به ویژه شجاعت كم نظیرش ان در میان جوانان جاذبه گسترده‌ای را ایجاد كرده بود، بدان گونه كه از دل و جان برای محافظت ایشان و نیز تكثیر نوارهای سخنرانی‌ها و تبلیغ آرای ایشان می‌كوشیدند. در این متن مرحوم گل آرایش از فعالیت‌های فرزندان شهید خود مطالبی نوشته است: 

اشتراک در ولایت فقیه، ولایت، شهید دستغیب، اخلاق، شیراز، شهادت، محراب، انقلاب، علماء، اخلاق، عرفان، سبک زندگی، الگو