نویسندگان:  آذر عادل*, خدامي سهيلا
 
 * دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
 
چکیده: 

زمينه: پژوهش عملياتي(OR) به ارتباط ميان الگوهاي علمي و کاربرد الگوها در زمينه هاي اجتماعي برمي گردد که در واقع در قلب قلمرو علم مديريت قرار دارد. اخلاق در پژوهش عملياتي به تازگي مطرح و جذابيت خاصي براي محققان اين رشته علمي فراهم نموده و اخيرا نيز مطالعات زيادي در اين حوزه انجام شده است. اکثر اين مطالعات ارتباط ميان الگوهاي OR و اخلاقيات را با توجه به عملکرد متخصص OR و زمينه اي که متخصص از اين الگوها استفاده مي نمايد مورد بررسي قرار داده اند.
روش کار: در اين مقاله مروري با توجه به مشکلات موجود در ارتباط ميان متخصص OR با خريداران، تصميم گيرندگان و ذي نفعان و همچنين به منظور درک بهتر تاثير متقابل علوم اجتماعي، طراحي نهادي و تخصص برخي از چالشهاي مربوط به جنبه هاي اخلاقي OR بحث و بررسي شده اند.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان مي دهد که در حوزه OR هيچ تجزيه و تحليل، الگوسازي و انتخاب ابزار تجزيه و تحليل به طور کامل از اخلاقيات مستثني نيست و در واقع بايستي مسايلي نظير ناسازگاري، غيرقابل مقايسه بودن و عدم اطمينان به حساب آورده شوند. همچنين پيچيدگي ارتباطات ميان ارزشهاي اخلاقي و شناسايي اهداف جمعي به درک چرايي اين مساله که مشکلات کارايي و تخصص در برابر تجزيه و تحليل اخلاقي قرار دارند، کمک مي کند. براي رفع اين مشکل انجمنها و موسسات پژوهش عملياتي توانسته اند در غالب اصول و راهنمايي اخلاقي، ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي را بيان کنند ولي به کارگيري اين اصول و راهنمايي اخلاقي در ايران نيازمند بومي سازي است.

 

منبع : نشریه اخلاق در علوم و فناوري :   بهار 1390 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
http://www.sid.ir/FileServer/JF/70913900101

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
70913900101.pdf 544.6 کیلوبیت [0 بار دانلود]531.82 کیلوبایت