اردوی زیارتی دانش پژوهان مرکز تربیت مربّی اخلاق

برگزاری اردوی زیارتی دانش پژوهان مرکز تربیت مربّی اخلاق به مشهد مقدس در تاریخ 18 بهمن ماه 1396