بررسی عوامل ضعف خودکنترلی از منظر قرآن کریم

عنوان نشریه: 
معرفت اخلاقی :   بهار و تابستان 1392 , دوره  4 , شماره  1 (پیاپی 13) ; از صفحه 75 تا صفحه 92 .

نویسندگان: 
دریساوی سمیه, فقیهی علی نقی
چکیده: 
این مقاله به بررسی و شناسایی عوامل ضعف خودکنترلی از دیدگاه قرآن کریم می پردازد. روش تحقیق، توصیف و تحلیل آیات قرآن کریم، درباره خودکنترلی است. از یافته های این پژوهش تقسیم عوامل ضعف خودکنترلی به مستقیم و غیرمستقیم است. در قرآن بر عواملی مانند پیروی از هوای نفس، غفلت از خود، کبر و غرور، خودستایی، وابستگی به دنیا و وسوسه شیطان، به مثابه عوامل مستقیم ضعف خودکنترلی در انسان، تاکید شده است. همچنین ضعف نفس و اراده از عوامل غیر مستقیم اند که برای زدودن عوامل غیرمستقیم نیز باید نخست به تقویت نفس و اراده پرداخت. در این مقاله برای هریک از عوامل راهکاری نیز عرضه شده است.
 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221114

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 328.8 کیلوبیت [0 بار دانلود]321.1 کیلوبایت