عنوان نشریه: 
معرفت اخلاقی :   پاییز و زمستان 1391 , دوره  3 , شماره  4 (پیاپی 12) ; از صفحه 75 تا صفحه 84 .
نویسندگان: 
مدرسی سیدمحمدرضا
آدرس:  
* موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
چکیده: 
چکیده فارسی:
این مقاله به تبیین ارکان مدینه فاضله فارابی و شرایط رئیس و نایب رییس و سایر حاکمان مدینه و شرایط و صفاتی که وی برای آنها بیان کرده، پرداخته است و با ذکر وظایف مردم در این مدینه و غایت آن، که رسیدن به سعادت در پرتو تعاون، محبت و عدالت است، جایگاه اخلاق را در مدینه فاضله تبیین کرده است. فارابی، راه رسیدن به سعادت و کمال را در زندگی جمعی تحت ریاست حکیم فاضل، که دارای صفات ویژه اخلاقی است، می داند. وظیفه اهالی مدینه را اطاعت محض از ریاست مدینه دانسته است. از نظر وی، اخلاق در همه ارکان مدینه فاضله، یکی از امور اساسی به شمار می رود.

چکیده عربی:
قام الباحث فی هذه المقالة ببیان أركان مدینة الفارابی الفاضلة وذكر شروط الرئیس ونائب الرئیس وسائر حكام هذه المدینة، وشروطهم وصفاتهم، كما تطرق إلی بیان مكانة الأخلاق فی المدینة الفاضلة من خلال ذكر وظائف الناس فیها وغاتهم التی هی تحقیق السعادة فی رحاب التعاون والمحبة والعدالة. یعتقد الفارابی أن طریق الوصول إلی السعادة والكمال یكمن فی الحیاة الجماعیة التی یرأسها حكیم فاضل یتمتع بصفات أخلاقیة خاصة، ویری أن واجب أهالی المدینة هو الطاعة المحضة لرئاسة مدینتهم، وحسب رأیه فإن الأخلاق تعد واحدة من الأمور الأساسیة فی جمیع أركان المدینة الفاضلة.