جلسه علمی اساتید

جلسه بحث علمی اساتید تربیتی

با موضوع : اصول و فنون مشاوره اخلاقی

بحث در این جلسه از کاربرد اصول و فنون مشاوره روانشناسی در مشاوره اخلاقی صورت گرفت.

اساتید حاضر در جلسه : استاد موسوی نسب کرمانی (مدیر مرکز تربیت مربی اخلاق)، استاد علی نقی فقیهی عضو هیات علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه قم، استاد رهنمایی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)، استاد ساجدی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)، استاد اخوی مدیر مرکز مشاوره روانشناسی مأوا .

مکان برگزاری : مرکز تربیت مربّی اخلاق موسسه امام خمینی(ره)

تاریخ برگزاری : 1396/10/15