حجيّت خبر واحد و کاربرد آن در استنباط نظام اخلاقی و تربيتی اسلام و گزاره های آن

نویسندگان:  داوودی محمد, حبيبی رضا
 
 چکیده: 

چکيده فارسی:
خبر واحد دارای کاربرد فراوانی در حوزه علوم اسلامی است. اين مقاله با هدف تبيين حجّيت خبر واحد و سازوکار به کارگيری آن در حوزه اخلاق، ابتدا به تعريف خبر واحد و اقسام آن پرداخته و در ادامه، به موارد کاربرد خبر واحد در فقه، با توجه به مبانی مختلف پرداخته است. سپس حدود کاربرد حجّيت خبر واحد در حوزه علوم اخلاقی و تربيتی تحليل شده است. بر اين اساس، اگر خبر واحد را بر مبناي موثوق الصدور بودن معتبر بدانيم، در مقام استنباط گزاره های اخلاقی و تربيتی، دامنه کاربرد وسيعی دارد و در گزاره های توصيفی و دستوری هم، کاربرد خواهد داشت.

چکيده عربي:
لخبر الواحد استخدامات كثيرة في مجال العلوم الإسلامية. هذا البحث يبين حجية خبر الواحد و طريقة استخدامه في مجال الأخلاق، و من هنا فهو يأتي ابتداء علي تعريف خبر الواحد و أقسامه، و استمرارا يتناول ذكر موارد استخداماته في الفقه في ضوء المبادئ المختلفة. ثم يشرح بعد ذلك حدود استخدام حجية خبر الواحد في حقل العلوم الأخلاقية والتربوية. و علي هذا الاساس اذا اخذنا خبر الواحد علي انه معتبر انطلاقا من كونه موثوق الصدور، يغدو له مجال واسع في مقام استنباط القضايا الأخلاقية والتربوية، كما تكون له استخدامات اخري في القضايا الوصفية والنمطية.

 
منبع: نشریه پژوهش نامه اخلاق :   بهار 1394 , دوره  8 , شماره  27 ; از صفحه 49 تا صفحه 66 .

http://www.sid.ir/FileServer/JF/4009313942703