عنوان نشریه: 
پژوهش نامه اخلاق :   پاییز 1394 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 119 تا صفحه 138 .

(عنوان عربي: مدخل إلي الأخلاق في نظام التجديد، الآفاق والتوجهات)
نویسندگان: 
محمدی پیمان, فاتح راد مهدی, كریمی فاطمه
چکیده: 
چکیده فارسی:
شرکت ها به طور عادی، نه در یک فضای بسته، که به واسطه همکاری و وابستگی متقابل با دیگر سازمان ها (اعم از بنگاهی یا غیر بنگاهی) دارای نوآوری هستند. رویکردی که با نگاهی نظام مند و شبکه ای، به تحلیل ساختاری و انواع تعاملات رسمی و غیررسمی اجزای مختلفی همچون دانشگاه ها، شرکت های صنعتی، مراکز توسعه کارآفرینی، مراکز تحقیقات دولتی، مراکز انتقال فناوری، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، آزمایشگاه های دولتی و خصوصی، و نهادهای متنوعی چون نظام مالکیت فکری، صندوق های توسعه ملی و صندوق های سرمایه گذاری، در قالب یک نظام یکپارچه پرداخته اند که این آخرین مدل سیاست گذاری علم و فناوری شناخته می شود. با وجود آنکه در نظام نوآوری به طور مستقیم بر اخلاق تاکید نشده است، از اشارات نویسندگان و نظریه پردازان این حوزه می توان دریافت که مفهوم اخلاق در بخش «نهاد» نظام نوآوری، دارای کارکردهایی است. این تحقیق تلاش دارد ضمن واکاوی «اخلاق» در مبانی و مفروضات رویکرد نظام نوآوری، به بررسی و ارزیابی واقع گرایی یا غیرواقع گرایی اخلاقی، ذاتی یا غیری بودن ارزش های اخلاقی و تاثیر هم تکاملی نظام علم، فناوری و نوآوری با نظام اخلاقی همت گمارد.
چکيده عربي:
الشرکات تميل بشکل طبيعي نحو التجديد، و هذا التجديد لا يجري في اجواء مغلقة بل عن طريق التعاون والارتباط المتبادل مع تنظيمات اخري (سواء کانت مؤسسية أو غير مؤسسية). الاتجاه الذي يتّبع نظرة ذات نظم ووشائج ممتدة، تتعامل بالتحليل البنيوي و انواع التعاملات الرسمية و غير الرسمية لقطاعات مختلفة مثل الجامعات، والشرکات الصناعية، والمراکز التنموية، و مراکز البحوث الحکومية، و مراکز نقل التقنية، و مراکز التطوير، و معاهد العلم والتقنية، والمختبرات الحکومية والخاصة، و مؤسسات مختلفة مثل نظام الملکية الفردية، و صناديق التنمية الوطنية، و صناديق الاستثمار، علي شکل نظام موحّد. و هذا ما يُعتبر أحدث نماذج رسم سياسات العلم والتقنية. و رغم ان نظام التجديد لم يرد فيه ترکيز مباشر علي قضية الأخلاق، ولکن يمکن أن يُفهم من خلال اشارات الکتّاب والمنظّرين في هذا المجال ان مفهوم الأخلاق في «أساس» نظام التجديد له وظائفه و تطبيقاته. يسعي هذا البحث في سياق تقصي مسألة «الأخلاق» في الاسس والافتراضات التي يتبنّاها نظام التجديد، لدراسة و تقييم الواقعية أو غير الواقعية الأخلاقية، و ذاتية إو غيرية؟؟ القيم الأخلاقية، و تأثير تکاملية نظام العلم، والتقنية، والتجديد، بالنظام الأخلاقي.

 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=264538