شاخص های تقدیم اهم بر مهم در تزاحم های اخلاقی

عنوان نشریه: 
معرفت اخلاقی :   بهار و تابستان 1392 , دوره  4 , شماره  1 (پیاپی 13) ; از صفحه 5 تا صفحه 18 .
نویسندگان: 
رضوانی علی
آدرس:  
* دانشگاه معارف، قم
چکیده: 
از مهم ترین مباحث اخلاق کاربردی و فلسفه اخلاق، بحث «تزاحم های اخلاقی» است؛ چرا که گاهی انسان در انجام وظایف اخلاقی یعنی فضایل یا رذایل دچار تزاحم می شود. برای رفع تزاحم علمای اخلاق، شیوه هایی ارائه نموده اند. یکی از شیوه های حل آن، که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، از طریق قاعده عقلی «تقدیم اهم بر مهم» می باشد. این مقاله در دو بخش این بحث را بررسی می کند: اول معناشناسی و بررسی های مفهومی مفاهیمی همچون تعارض، تزاحم، اهم و مهم و دوم، که مهم ترین بخش مقاله است، به بررسی اهمیت و ضرورت، مراتب حل تزاحم های اخلاقی و شاخص های تقدیم اهم بر مهم پرداخته است.
 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221104