مرحوم ملکى ، به تمام معنا اهل عبادت و تهجد بود و از بکائون زمان خویش محسوب مى شود… او در کتاب اسرار الصلوه خود مى نویسد.

… اقول : لاتکن کافرا بهذه الاخبار و انى اشهداللّه انى اعرف من المتهجدین من کان یسمع من یوقظه و ینادیه وقت تهجده فى اوائل امره بلفظه آقا، فیقوم لورده ! … این روایات را بپذیر و انکار نکن ، خدا را شاهد مى گیرم که من از متهجدین و شب زنده داران کسى را مى شناسم که به هنگام سحر صداى فرشته اى که او را بیدار مى کند مى شنود، فرشته بالفظ آقا به او خطاب مى کند و آن شخص با این سخن بیدار مى شود و به نماز شب مى ایستد. تصور مى شود این شخص که با صداى فرشته براى اقامه نماز شب در سحرگاهان از خواب برمى خیزد، خود میرزا جواد آقاست که براى پرهیز از توهم خودستایى ، این حقیقت را بدین عبارت بیان کرده است .                                         

 

منبع: کتاب طبیب دلها//صادق حسن زاده