مختصات حکمت عملی در منظومه اندیشه غزالی

عنوان نشریه: 
اخلاق :   تابستان 1391 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 111 تا صفحه 140 .

نویسندگان: 
مرتضوی سیدرحمان
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده: 
حکمت عملی غزالی، بر اساس «علم دین» وی و مبتنی بر تفسیر خاص عرفانی او از شریعت، شکل می گیرد. غزالی با طرح افکنی این حکمت عملی می کوشد، انحطاط موجود در جامعه خویش را درمان کند و سازوکارهایی برای تعالی اخلاق فردی، تدبیر منزل و سیاست مدینه بیابد. این نوشتار کوششی برای روشن کردن خطوط اصلی نگاه غزالی به حکمت عملی و شاخه های آن خواهد بود.

 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=217578