نسبت اخلاق و سیاست؛ بررسی چهار نظریه

تاریخ انتشار : 1388/6/19

منبع : فصلنامه علوم سیاسی، شماره 26 , اسلامی، سید حسن (1)

تاریخ دریافت: 23/ 3/ 83 تاریخ تأیید: 28/ 4/ 83 
یکی از کهن ترین و در عین حال جدی ترین مسایل فلسفه سیاسی، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله می کوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسی، و دلایل آن ها را نقد و تحلیل کند. 
این چهار دیدگاه عبارت اند: الف) نظریه جدایی اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحی و د) نظریه یگانگی اخلاق و سیاست.