نفس شناسی در نظام فلسفی افضل الدین كاشانی

مشخصات مقاله
عنوان نشریه: 
پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی) :   زمستان 1383 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 43 تا صفحه 73 .

نویسندگان: 
علی پور مهدی*
آدرس:  
* گروه فلسفه علوم انسانی مركز تربیت مدرس دانشگاه قم
چکیده: 
افضل الدین كاشانی فیلسوفی است دقیق النظر و صاحب رای كه در قرن ششم می زیسته است. او با ذوق سرشار خویش سعی كرده است با در هم تنیدن و تلفیق روش های حكمی رایج زمانی خویش (مشایی، اشراقی، عرفانی) به منهجی نو دست یازد. و بر آن اساس، ساختاری منسجم از تفكرات فلسفی و معرفتی خویش برسازد. وی در كنار اندیشیدن در باب نهادهای بنیادین حكمت، فلسفه و معرفت به طور عام، درباره نفس به طور ویژه و خاص اندیشیده است. دستگاه اندیشتاری او در باب نفس از انسجام و استحكام قابل قبولی برخوردار است و البته در موارد بسیاری ابتكاری است.
با این همه این حكیم والامقام در جامعه علمی و فلسفی ما كاملا ناشناخته و قدرش نامعلوم مانده است. همه آنچه درباره او انجام گرفته، به جز تصحیح و تحقیق و چاپ مجموعه آثار او، به شرح حال نویسی و تمجیدهای تشریفاتی از او منحصر است. حال آنكه كندوكاو در اندیشه های او و صید مرواریدهای سفته شده و به عزلت نشسته در مجموعه آثار و رسایلش كاری لازم و واجب می نماید. نگارنده بر خود فرض دانست تا در ضمن یك پروژه تحقیقاتی و علمی گامی فراتر نهد و از معرفی شناسنامه ای به معرفی علمی این شخصیت مهم فلسفی ـ عرفانی مبادرت ورزد. از این رو، به عمده ترین مساله مورد دغدغه كاشانی، یعنی بحث نفس، توجه كرده تا پاره ای از زوایای نهفته و خاك گرفته اندیشه ها و آرای او را بازشكافته، گزارش، شرح، تفسیر و تحلیل نماید.
 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17665

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دانلود مقاله 285 کیلوبیت [24 بار دانلود]278.36 کیلوبایت
موضوع سایت رویش: